Процедура по договаряне без обявление с предмет: Осигуряване на периодични доставки на дизелово гориво за отопление, бензин за транспорт и дизелово гориво за транспорт за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца – гр.Кърджали

РЕШЕНИЕ

In Archive