ЦЕЛИ

1. Глобални цели

Стратегическа /дългосрочна/ цел: Непрекъснато проследяване на потребностите, усъвършенстване на дейността (процесите) и създаване на най-добрите условия (структурите) за хармонично физическо и нервно-психическо развитие (резултатите) на деца с медико-социален риск, постъпили в ДМСГД – Кърджали и подпомагане на тяхната пълноценна социализация.

Тактическа /средносрочна/ цел: Отваряне на заведението към обществото и предотвратяване на отрицателните последици от институционализирането на децата в дома.
Оперативни /краткосрочни/ цели:
• Изграждане на привилегирована връзка между възрастен и дете и излизане от анонимност на децата в Дома, чрез работа на мултидисциплинарни екипи с постоянни групи от едни и същи деца;
• Комплексно лечение, рехабилитация и социализация, както на децата от дома, така и външно-приходящите;
• Максимално и рационално използване на наличните човешки ресурси и материална база на ДМСГД – Кърджали;
• Развитие на амбулаторната дейност по лечение и рехабилитация на деца с нарушения в моториката от централен и периферен характер и с изоставане в умственото си развитие, отглеждани в домашни условия.
• Развиване на Дневния център за деца с увреждания отглеждани в домашна обстановка.

2. Специфични цели
• Социална отговорност – отглеждане и възпитание на децата, постъпили в Дома, в дух на мир, достойнство, толерантност, свобода, равенство и солидарност, за да бъдат напълно подготвени да водят живот на самостоятелна личност и да получават оптимална възможност за интеграция в обществото.
• Качество на грижите – създаване на нов тип отношения между децата и отглеждащия ги персонал чрез утвърждаване на мултидисциплинарни екипи, като основа за максимално развитие на психичния потенциал на децата и предотвратяване отрицателните последици при преместването им след навършване на 3 – годишна възраст.
• Човешки ресурси – създаване на условия за пълноценна професионална реализация, непрекъсната квалификация и обучение на кадрите, работещи в Дома, при спазване на морално – етичните норми и правилата за добра медицинска практика; подбор и наемане на персонал по професионални и психологически критерии, както и неговото последващо мотивиране.
Философията включва:

• прилагане на процесен и системен метод;
• използване на подхода “структури – процеси – резултат” за оценка на качеството;
• недопускане на дефекти в диагностично-лечебния процес;
• стремеж към превенция на грешките, а не към тяхната корекция;
• непрекъснат мониторинг, анализ и оценка на качеството;
• постоянно обучение на персонала по въпросите на качеството;
• постоянно отчитане на удовлетвореността на външните (децата, техните родители и близки, партньорите) и вътрешните (работешите в дома) заинтересовани групи.

Основни насоки

За периода на действие на настоящият проект се предвижда развитие на качеството в следните насоки:
1. Приближаване на атмосферата в Дома до условията на функциониращо семейство.
2. Разширяване процеса на модерна грижа за децата, чрез прилагане на съвременни методи и принципи на рехабилитация и промоция на физическото и психическото здраве на децата отглеждани в ДМСГД – Кърджали.
3. Създаване на оптимални възможности за интеграция в обществото на децата от Дома.
4. Усъвършенстване професионалната реализация и квалификация на персонала работещ в ДМСГД – Кърджали.
5. Развитие на Дневния център за деца с увреждания в моторно – двигателния апарат и/или умствена недостатъчност. Възраст на децата от 0 до 4 години.
6. Оптимизиране на показателите за медицинската и икономическата дейност.