ДНЕВЕН ЦЕНТЪР


Дневният център за деца с увреждания предлага комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти.

 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 • Обучение според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери за обучение;
 • Овладяване на елементарни домакински познания, приготвяне на ястия;
 • Рисуване/различни техники и материали/, керамика/работа с глина и пластелин/;
 • Занимания свързани с общи познания и грижи за цветята;
 • Спортни дейности;
 • Междугрупови отношения;
 • Работа със семейството.

 ЕКИП НА ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

В дневния център работи екип от специалисти – социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист, помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Цел на работата им е комплексно въздействие, водещо до възстановяване и развитие на увреденото дете или юноша и се извършва чрез мултидисциплинарен подход и екип.

 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР

Настаняването на децата в центъра се извършва от:

 • Дирекция „Социално подпомагане” – отдел “Закрила на детето”:
 • по молба на родители, попечители, настойници или лица, които полагат грижи за детето по местоживеене;
 • направление от отдел „Закрила на детето” за ползване на социалната услуга;
 • личен амбулаторен картон;
 • план за действие с краткосрочни и дългосрочни цели изготвен от отдел”Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”по местоживеене;
 • Приемане на детето след подписване на договор за ползване на социалните услуги;
 • Запознаване на детето и семейството с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;
 • Оценка на индивидуалните потребности и здравословното състояние;
 • Изготвяне на индивидуален план за грижа, съвместно с отдел „Закрила на детето”;
 • Изписване – при подаване на молба от родителя/настойника.

 

Услугите в Дневен център за деца с увреждания са безплатни.