ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД-Кърджали

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение 1-Техническо предложение

Приложение 2-Ценово предложение

ПУБЛИЧНА ПОКАНА